แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562