^ TOP BACK

ADD LINE @korattheatre

เพิ่มเพื่อน

Login Form

Ebook


หนังสือที่นำมาเผยแพร่นี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยเงินภาษีของประชาชน Admin พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำมาเผยแพร่แก่ประชาชน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง ขอขอบคุณกรมศิลปากรที่จัดทำหนังสือเหล่านี้ขึ้นมา และขออนุญาตุนำมาเผยแพร่ ณ ที่นี่ด้วย
 

 ประวัติโรงละครแห่งชาติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา  pdf 17 Mb

โขน pdf 3.5 Mb  วิพิธทัศนา pdf ขนาด 35 Mb  The Khon  pdf 3.2 Mb